Asociacijos nariai

Tikrieji nariai

 

AB „Ignitis grupė“ - tai tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją skirsto, tiekia ir teikia visas sumanios energetikos paslaugas.Didelį dėmesį „Ignitis grupė“ skiria žaliosios energetikos plėtrai ir siekia tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru regione bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tiek Baltijos jūros, tiek kituose regionuose.

Daugiau informacijos: www.ignitisgrupe.lt.

 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiklą pradėjo 2016 metų sausio 1 dieną, sujungus AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“. Pagrindinės ESO funkcijos: elektros energijos bei gamtinių dujų skirstymas, garantinis elektros ir dujų tiekimas, elektros ir dujų įvedimas, elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas.

Daugiau informacijos: www.eso.lt.

 

 

UAB „EPSO-G“ – valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. EPSO-G grupę sudaro energetikos sektoriuje veikiantys elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūras valdantys perdavimo sistemų operatoriai, gamtinių dujų ir biokuro biržas valdantys gamtinių dujų ir energijos išteklių rinkos operatoriai bei infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės. 

Daugiau informacijos: www.epsog.lt.

 

 

AB „Litgrid" - Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. „Litgrid“ atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. 

Daugiau infomacijos: www.litgrid.eu.

 

 

UAB „Ignitis“ tiekia elektros energiją ir gamtines dujas daugiau kaip 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje. Bendrovė taip pat diegia energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių sprendimus, plečia elektromobilių infrastruktūrą, siūlo efektyvaus energijos vartojimo ir šildymo sprendimus bei teikia kitas energetikos paslaugas verslo ir privatiems klientams. Bendrovei „Ignitis“ priklauso energijos tiekimo įmonės Latvijoje, Estijoje bei Lenkijoje.

Daugiau informacijos www.ignitis.lt

 

 

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Bendrovės valdomą perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys, dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos.

Daugiau informacijos: www.ambergrid.lt.

 

 

AB „Ignitis gamyba“ valdo ir vysto didžiausius elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Svarbiausias „Ignitis gamyba“ uždavinys – patikimų vietinių gamybos pajėgumų modernizacija ir vystymas bei tolesnė strateginės generacijos plėtra dalyvaujant regioninėje galios rezervų ir sisteminių paslaugų rinkoje.

Daugiau informacijos: www.ignitisgamyba.lt

 

AB KN energies“ tarptautinė energijos terminalų operatorė, užtikrinanti saugius ir patikimus skystosios energijos srautus, chemijos ir žaliavų krovą Baltijos jūros regiono vartotojams, o klientams visame pasaulyje padedanti žiniomis ir gebėjimais plėtoti tvarios energetikos infrastruktūros projektus. Bendrovė šiuo metu eksploatuoja tris skystųjų energijos produktų terminalus Klaipėdoje, Subačiuje ir Marijampolėje, yra suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalų Lietuvoje ir Brazilijoje operatorė. KN taip pat teikia komercinio eksploatavimo paslaugas dviem iš trijų Vokietijos plaukiojančių SGD terminalų. Iki šiol bendrovė yra prisidėjusi prie daugiau nei 10 skirtingų SGD projektų visame pasaulyje.

Daugiau informacijos: www.kn.lt

Asocijuoti nariai

 

Lietuvos energetikos institutas (LEI) veiklos sritis apima technologijų, fizinių ir socialinių mokslų sričių mokslinius tyrimus ir eksperimentinė veikla. LEI misija vykdyti energetikos, termoinžinerijos, matavimo inžinerijos, medžiagotyros ir ekonomikos sričių tyrimus ir kurti inovacines technologijas, dalyvauti studijų procesuose, perkelti taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus ir atradimus į pramonę ir verslą, konsultuoti valstybės, valdžios, viešąsias, privačias institucijas ir įmones klausimais, susijusiais su Lietuvos darnios energetikos plėtra, aktyviai bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis rengint specialistus Lietuvos mokslui ir ūkiui.

Daugiau informacijos: www.lei.lt.

 

 

Kauno technologijos universitetas (KTU) yra vienas didžiausių technologiškųjų universitetų Baltijos šalyse ir viena iškiliausių šalies aukštųjų mokyklų, užimanti lyderio pozicijas daugelyje mokslinių tyrimų ir studijų krypčių. Nuo savo veiklos pradžios 1922 m. Universitetą baigė per 130 000 absolventų.

Daugiau informacijos: www.ktu.lt

 

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH) – inovatyvus Lietuvos universitetas, ugdantis kūrybiškus aukštos kvalifikacijos specialistus. Universitetas lyderiauja technologijos mokslų srityje ir užtikrina šiuolaikines, į darbo rinką orientuotas studijas. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai vykdomi 14 institutų, 3 mokslo centruose, 33 laboratorijose.

Daugiau informacijos: www.vgtu.lt


Klaipėdos universitetas (KU) - dinamiškas, augantis daugiasritis universitetas, per daugiau nei trejus veiklos dešimtmečius išgryninęs mokslinės bei akademinės veiklos kryptis. Universitetą sudaro 2 mokslo institutai – Baltijos regiono istorijos ir archeologijos bei Jūros tyrimų, kuriuose koncentruotos gausios mokslininkų tyrėjų pajėgos bei tuo pat metu vykdomos studijos. Trys fakultetai – Jūros technologijų ir gamtos mokslų, Socialinių ir humanitarinių mokslų bei Sveikatos mokslų – padaliniai, kuriuose dominuoja akademinė dvasia bei plėtojami mokslo projektai.

Daugiau informacijos: www.ku.lt