Apie NLEA

Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija (NLEA) įsteigta 2016 m. vasario 5 d., sujungus iki šiol atskiruose elektros ir dujų sektoriuose veikusias Nacionalinę Lietuvos elektros asociaciją ir Lietuvos dujų asociaciją.

NLEA tikslas:

formuoti bendrą energetikos sektoriaus poziciją, atstovauti savo narių interesus valstybinėse institucijose, visuomeninėse ir tarptautinėse organizacijose. NLEA taip pat siekia, kad būtų vystomos ir gerinamos Lietuvos elektros energijos ir dujų tiekimo sąlygos šalies vartotojams, skatinama ekonominė ir techninė energetikos ūkio pažanga.

NLEA uždaviniai ir funkcijos:

  • skatinti ūkinės ir komercinės veiklos Asociacijos narių veiklos srityse plėtrą;
  • teikti pasiūlymus kompetentingoms valdžios institucijoms dėl verslo vystymo politikos Asociacijos narių veiklos srityse, su tuo susijusių teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;
  • informuoti šalies ir užsienio verslininkus apie Asociacijos narių veiklą;
  • rinkti, kaupti ir sisteminti informaciją apie Asociacijos nariams analogiškų ar panašių ūkio subjektų veiklą, specifiką, gerąją praktiką ir apie tai informuoti Asociacijos narius;
  • Asociacijos vardu palaikyti ryšius su visuomenės informavimo priemonėmis Asociacijos veiklai ir tikslams atspindėti;
  • formuoti palankią visuomenės nuomonę apie Asociaciją ir jos narius;
  • nagrinėti įvarius socialinius, politinius, techninius, mokesčių, teisinius ir kitokio pobūdžio klausimus tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai susijusius su Asociacijos narių vykdoma veikla;
  • atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose bei institucijose, konferencijose, seminaruose, parodose ir kituose renginiuose;
  • stoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų įstatymui, kitiems teisės aktams bei Įstatams.

NLEA yra Lietuvos Respublikoje elektros ir dujų energetikos sektoriuose veikiančių bendrovių, vykdančių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo veiklą,  jų patronuojančių bendrovių ir (ar) jų dukterinių bendrovių, vykdančių gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo bendrovių priežiūros, kontrolės, aptarnavimo ir (ar) kitas susijusias veiklas, taip pat kitų, su veikla elektros ir (ar) dujų sektoriuose susijusių asocijuotų narių savanoriškas susivienijimas, vykdantis NLEA narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas.