Įsteigta Nacionalinė Lietuvos elektros asociacija

Š.m. birželio mėn. 3 d. buvo įsteigta Nacionalinė Lietuvos elektros asociacija, kurios steigėjos yra Lietuvos elektros energetikos sektoriaus įmonės „Lietuvos energija", LESTO, LITGRID ir „Technologijų ir inovacijų centras". Asociacijos tikslas - formuoti bendrą energetikos sektoriaus poziciją ir atstovauti jos narių interesus ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu. Viena iš svarbiausių Nacionalinės Lietuvos elektros asociacijos funkcijų - užtikrinti tinkamą Lietuvos energetikos sektoriaus atstovavimą Europos elektros energetikos asociacijoje „Eurelectric".

Asociacija vienys Lietuvoje veikiančias elektros gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo įmones bei jų dukterines bendroves. Ji bus atvira ir kitoms minėtą veiklą vystančioms bendrovėms. Pastarąsias į asociaciją priims Visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos veikla bus paremta lygiateisiškumo principu ir bus organizuojama vidiniais narių resursais.

„Atstovausime ir tarpininkausime savo narėms valstybinėse institucijose, visuomeninėse bei tarptautinėse organizacijose. Ypatingą dėmesį skirsime bendradarbiavimui su „Eurelectric", nes šiandien integracija į Europos energetikos sistemas - vienas svarbiausių šalies energetinio stabilumo užtikrinimo uždavinių",- kalba naujosios asociacijos prezidentas, „Lietuvos energijos" generalinis direktorius Dalius Misiūnas.

Aktualiems nacionalinės reikšmės energetikos sektoriaus klausimams spręsti bus sudaromos sektoriaus įmonių specialistų darbo grupės, įmonių specialistai dalyvaus tarptautinėse ekspertų darbo grupėse. Anot asociacijos prezidento, asociacijos įkūrimas padės elektros sektoriaus įmonėms dalyvauti tarptautinėje veikloje ir daryti įtaką bendriems šio sektoriaus sprendimams Europos mastu.

Apie „Eurelectric"
Europos elektros energetikos asociacija - „Eurelectric" atstovauja elektros energetikos bendrovių interesus Europoje. Europos Sąjungoje „Eurelectric" atstovauja energetikos sektorių valstybiniu lygmeniu siekiant įtakoti politinius sprendimus energetikos klausimais ES institucijose.

„Eurelectric" nariai atstovauja savo šalį per nacionalines energetikos sektoriaus asociacijas. Šiuo metu asociaciją vienija 33 tikrieji nariai iš 27 ES šalių. Asociacija pradėjo veiklą 1999 m. gruodį, susijungus dviem asociacijoms UNIPEDE ir „Eurelectric". Daugiau informacijos - www2.eurelectric.org.

AB „Lietuvos energija" - didžiausia elektros energijos gamintoja Lietuvoje. Nuo 2010 m. gruodžio mėn. 1 d. bendrovė vykdo elektros energijos gamybos, tiekimo, elektros energijos importo bei eksporto ir prekybos elektra veiklą.

AB LESTO - Lietuvos skirstomųjų tinklų operatorius, bendrovė įkurta sujungimo būdu reorganizavus skirstomųjų tinklų įmones - akcinę bendrovę Rytų skirstomieji tinklai (RST) ir akcinę bendrovę „VST" (VST). Nuo 2011 m. sausio 1 d. LESTO aptarnauja daugiau kaip 1,5 mln. elektros energijos vartotojų visoje šalies teritorijoje.

Litgrid AB yra Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, valdantis elektros energijos srautus Lietuvoje ir palaikantis stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą. „Litgrid" yra atsakingas už vykdomus strateginius elektros jungčių su Švedija ir Lenkija projektus, Lietuvos elektros rinkos vystymą ir energetikos sistemos integraciją į kontinentinės Europos elektros perdavimo sistemą.

UAB „Technologijų ir inovacijų centras" (TIC) teikia inovacijų ir naujovių, žinių bei kompetencijų valdymo, informacinių technologijų, taikomųjų sistemų bei jų valdymo ir kitas paslaugas energetikos įmonėms.